Pla de finançament

Fons propis:

L’actual situació econòmica del bisbat difi culta poder destinar una partida pressupostària important a aquesta efemèride. Per aquesta raó cal trobar fi nançament extern que permeti afrontar amb èxit el projecte.

Reproduïm a continuació quina és la distribució aconsellable dels recursos d’un projecte per tal de garantir-ne l’èxit.

La present memòria té per objectiu una clara aposta pel fi nançament extern (ja sigui d’organismes públics, com d’entitats privades) per aconseguir reduir al màxim els recursos propis, situant-los fi ns i tot si fos possible per sota del 50% del pressupost.

Hom pot involucrar-hi els diferents organismes i entitats del bisbat sol·licitant-los que aportin al projecte l’1% dels seus ingressos i fent-ne difusió.

Subvencions públiques:

L’actual moment econòmic està difi cultant també de poder gaudir de subvencions públiques. A més, cal tenir present que, generalment, les subvencions no financen més del 50% del pressupost total d’un projecte.

Així, doncs, si el projecte és recolzat per una única subvenció, caldrà cercar sempre més fonts de fi nançament o, altrament, no es podrà dur a terme el projecte en la seva totalitat. A més, si el projecte és fi nançat únicament per una subvenció i l’any següent es denega, és molt possible que el projecte quedi aturat, difi cultant així la consecució plena dels objectius plantejats.

Les administracions, en les diferents convocatòries de subvenció, estableixen sovint quines temàtiques són prioritàries.

Això difi culta l’accés quan no és possible encabirhi el projecte concret que es vol desenvolupar.

En tot cas, val la pena fer un estudi singular de cadascun dels projectes per tal de presentar-lo a totes les possibles subvencions que siguin convocades.

Es valora aprofitar esdeveniments civils (Vic, capital de la Cultura catalana 2016, festival de Cantonigrós, etc.) per tal d’aprofitar la difusió o àdhuc compartir despeses amb les organitzacions d’aquestes altres efemèrides, incorporant-hi part de les activitats a desenvolupar.

Convenis amb administracions públiques:

Convenis que han d’ajudar a finançar el projecte o ferne difusió.

Acord entre el bisbat de Vic i les diferents administracions pel qual es comprometen a recolzar econòmicament les activitats que s’hi desenvolupin. Interessa a l’administració per a fer difusió dels 1.500 anys de bisbat, història de Catalunya, aportació a la societat...

Obra social d’entitats bancàries:

Per a segons quins projectes i explicant-ho bé en la memòria, es pot recórrer a les diferents entitats bancàries que encara tenen obra social per a demanar la seva col·laboració.

Conferència Espiscopal Tarraconense i Espanyola:

Sol·licitar ajudes o dotacions pressupostàries extraordinàries amb ocasió del projecte Episcopus.

Quotes de col·laboradors:

Es proposa de crear la figura del col·laborador d’Episcopus mitjançant la contribució no sols econòmica al projecte.

Una de les col·laboracions pot ser econòmica, a partir del pagament d’una quota. En alguns casos, la quota pot suposar per al soci o sòcia tenir accés gratuït o descomptes en determinats projectes o activitats.

En d’altres poden ajudar a la organització dels diferents esdeveniments (concerts, presentació de llibres, conferències, exposicions...). Aquesta via de finançament aconsegueix a més a més de fer una bona difusió i tenir ambaixadors d’Episcopus distribuïts pel territori.

Aquesta col·laboració es pot plantejar també com un apadrinament en què una persona o una entitat es responsabilitzen econòmicament d’una acció, d’un projecte concret. D’aquesta manera s’aconsegueix una major vinculació del col·laborador amb el projecte, creant un vincle afectiu, i se n’afavoreix un seguiment acurat i la difusió necessària.

Mecenatge empresarial - institucional:

Aquest projecte requereix d’un compromís de mecenatge molt important per part d’empreses i institucions per a poder-ho tirar endavant. Aquest programa de mecenatge es construeix amb la finalitat d’afavorir el finançament del projecte, fomentant la participació del món empresarial i la societat civil. Es presenten diverses modalitats de col·laboració:
MECENES: Dirigit a aquelles empreses, fundacions i/o institucions que aposten per vincular-se activament al projecte Episcopus, amb la seva participació al Comitè de Mecenatge (només mecenatge Premium), tot formant part dels òrgans de govern d’Episcopus i gaudint d’avantatges publicitàries i de representació al llarg del projecte. Existeixen 3 tipus de mecenatge.
PATROCINADORS: Categoria que dóna suport a Episcopus col·laborant en el finançament de projectes concrets com la rehabilitació d’espais, conferències, edició de llibres, etc. La seva aportació és completament lliure i aquests gaudiran d’avantatges publicitàries i de representació directament en el projecte que patrocinen, així com en la plataforma general d’Episcopus.
COL·LABORADORS: Fórmula de participació mitjançant la qual les empreses i/o institucions donen suport a determinades iniciatives i activitats del projecte Episcopus, sense un finançament directe però si amb una col·laboració a nivell de recursos tècnics i d’eines comunicatives.

Venda o ingressos per serveis:

Són ingressos que es poden obtenir a partir de diferents activitats o serveis que es realitzin en ocasió d’Episcopus o d’alguns dels actes i programacions que s’efectuïn.

Aquests serveis poden ser de caire formatiu, culturals, solidaris, etc. i alguns realitzats pels mateixos col·laboradors amb cost zero.

Activitats específiques per a recaptar fons:

Es tracta de l’organització d’activitats amb l’objectiu d’obtenir recursos econòmics o materials per al projecte Episcopus.

Aquestes activitats poden ser més fàcils de vendre per als projectes solidaris (habitatge social, gent gran, Casa Sacerdotal, pis dones acolliment...).

Se’n suggereixen algunes: venda de loteria per Nadal, cantada de corals benèfica...

Merxandatge:

Venda de productes relacionats amb Episcopus o les activitats que s’hi desenvolupin.

Crowdfunding, finançament col·lectiu, microdonacions o micromecenatge:
Molts mecenes individuals aporten petites quantitats, normalment mitjançant plataformes en línia que permeten posar en marxa una campanya de captació de fons per a aconseguir una quantitat econòmica  refixada en un determinat període de temps per a aplicar a un projecte concret.

Herències, donacions i llegats:

Iniciar una campanya de donació d’herències i llegats per a la rehabilitació de la catedral.

Voluntariat corporatiu:

Voluntariat promogut per l’empresa mitjançant activitats promogudes i facilitades a través de sistemes i mecanismes que l’empresa posa a disposició dels seus treballadors perquè aquests donin o lliurin voluntàriament el seu temps, habilitats o altra ajuda a la comunitat a través de diferents projectes.

Hi ha empreses que destinen part dels seus beneficis a donacions a les entitats que triïn voluntàriament els seus treballadors.