Pla de finançament

Fons propis:

L’actual situació econòmica del bisbat dificulta poder destinar una partida pressupostària important a aquesta efemèride. Per aquesta raó cal trobar fi nançament extern que permeti afrontar amb èxit el projecte.

La present memòria té per objectiu una clara aposta pel finançament extern (ja sigui d’organismes públics, com d’entitats privades) per aconseguir reduir al màxim els recursos propis.

Subvencions públiques:

Estem treballant molt directament amb les dues diputacions que vinculen el territori del bisbat de Vic: Barcelona i Girona. Amb totes dues tenim un vincle directe i estem presentant-nos a totes les subvencions disponibles per així poder finançar una part dels projectes d’Episcopus.

Per altra banda, amb el Ministeri de Foment a través de la convocatòria estatal de l'1,5% cultural també presentem projectes per tal de ser subvencionats en el si d’aquesta convocatòria.

I també ens presentem a convocatòries que treu la Generalitat de Catalunya. Sumant així quatre grans institucions que estan recolzant de forma directa aquest programa de gran abast.

Convenis amb administracions públiques:

Convenis que han d’ajudar a finançar el projecte o fer-ne difusió. En aquest sentit, ja s'està treballant amb diferents convenis de durada i imports diferents tant amb institucions públiques com provades per a portar a terme diferents projectes, en aquest cas, per a una finalitat molt concreta.

Obra social d’entitats bancàries:

Hem treballat ja amb alguna fundació d'entitats bancàries per a donar suport al projecte. Una bona manera de fer-los partícips a través de les seves línies de convocatòria ordinària o a través de col·laboracions específiques.

Conferència Espiscopal Tarraconense i Espanyola:

En esdeveniments molt puntuals i per efemèrides molt concretes i de gran ressò nacional, les dues Conferències Episcopals han donat suport a accions del projecte Episcopus.

Quotes de col·laboradors:

S’ha creat la figura del col·laborador d’Episcopus mitjançant la contribució no sols econòmica al projecte. En aquest sentit, als diferents tipus de col·laboradors se’ls dóna uns avantatges o uns altres. En alguns casos, són donacions sense un retorn a canvi i en altres casos son donacions amb una relació concreta a un projecte determinat.

Mecenatge empresarial - institucional:

Aquest projecte requereix d’un compromís de mecenatge molt important per part d’empreses i institucions per a poder-ho tirar endavant. Aquest programa de mecenatge es construeix amb la finalitat d’afavorir el finançament del projecte, fomentant la participació del món empresarial i la societat civil. Es presenten diverses modalitats de col·laboració:

MECENES: Dirigit a aquelles empreses, fundacions i/o institucions que aposten per vincular-se activament al projecte Episcopus, amb la seva participació al Comitè de Mecenatge (només mecenatge Premium), tot formant part dels òrgans de govern d’Episcopus i gaudint d’avantatges publicitaris i de representació al llarg del projecte. Existeixen 3 tipus de mecenatge.

PATROCINADORS: Categoria que dóna suport a Episcopus col·laborant en el finançament de projectes concrets com la rehabilitació d’espais, conferències, edició de llibres, etc. La seva aportació és completament lliure i aquests gaudiran d’avantatges publicitaris i de representació directament en el projecte que patrocinen, així com en la plataforma general d’Episcopus.

COL·LABORADORS: Fórmula de participació mitjançant la qual les empreses i/o institucions donen suport a determinades iniciatives i activitats del projecte Episcopus, sense un finançament directe però si amb una col·laboració a nivell de recursos tècnics i d’eines comunicatives.

Venda o ingressos per serveis:

Són ingressos que es poden obtenir a partir de diferents activitats o serveis que es realitzin en ocasió d’Episcopus o d’alguns dels actes i programacions que s’efectuïn. Aquests serveis poden ser de caire formatiu, culturals, solidaris, etc. i alguns realitzats pels mateixos col·laboradors amb cost zero.

Activitats específiques per a recaptar fons:

Es tracta de l’organització d’activitats amb l’objectiu d’obtenir recursos econòmics o materials per al projecte Episcopus.

Merxandatge:

Venda de productes relacionats amb Episcopus o les activitats que s’hi desenvolupin.

Crowdfunding, finançament col·lectiu, microdonacions o micromecenatge:

Molts mecenes individuals aporten petites quanttats, normalment mitjançant plataformes en línia que permeten psas en marxa una campanya de captació de fons per a aconseguir una quantitat econòmica prefixada en un determinat període de temps per a aplicar a un projecte concret.

Herències, donacions i llegats:

Iniciar una campanya de donació d’herències i llegats per a la rehabilitació de la catedral.

Voluntariat corporatiu:

Voluntariat promogut per l’empresa mitjançant activitats promogudes i facilitades a través de sistemes i mecanismes que l’empresa posa a disposició dels seus treballadors perquè aquests donin o lliurin voluntàriament el seu temps, habilitats o altra ajuda a la comunitat a través de diferents projectes.

Hi ha empreses que destinen part dels seus beneficis a donacions a les entitats que triïn voluntàriament els seus treballadors.