Projectes socials

Les efemèrides a celebrar es volen fer presents ens els diferents àmbits d’actuació, a fi de fer justa memòria dels prelats; així, doncs, es farà un especial incís en la dimensió social. Davant les nombroses necessitats socials i humanes que la nostra societat presenta i vista la nombrosa acció social i caritativa que ja es desenvolupa en la nostra diòcesi, es valora realitzar una sèrie d’aportacions socials que no dupliquin l’activitat social del bisbat de Vic i que alhora permetin ressaltar les aportacions dels bisbes commemorats.

1. Casa d'acolliment:

Es preveu l’obertura d’un centre d’acolliment per a persones amb risc d’exclusió social per diferents motius.
Aquest centre ha d’oferir una ajuda integral a la persona per a permetre viure amb dignitat en la societat actual.

Objectius:

-Disposar d’un local per a donar acolliment.
-Acollir persones en situacions difícils.
-Atendre les seves demandes personals i econòmiques.
-Donar suport psicològic i mèdic si és necessari.
-Fer un seguiment de la seva situació més enllà de l’estança a la casa d’acolliment.
-Formació per al seu creixement personal.
-Aconseguir una sortida laboral.

Actuacions:

-Adequar i condicionar un local existent i adaptar-lo amb els serveis necessaris per a atendre i donar acolliment a aquestes persones.
-Subscriure convenis de col·laboració amb entitats bancàries per a permetre l’ús a preus reduïts de pisos de la seva cartera per a aquesta finalitat.
-Disposar de personal especialitzat (psicòlegs, metges i altres) per a atendre, ajudar i donar suport a fi d’afrontar les diferents situacions personals.
-Facilitar que en el centre i en el màxim de temps possible hi hagi les persones adequades per a atendre’ls i oferir-los una atenció continuada.
-Organitzar xerrades i sessions formatives per a millorar la seva autoestima i creixement personal en valors.
-Ajudar i acompanyar per obtenir un treball digne, en cas necessari.

2. Programes d'ajudes a les famílies:

Davant les dificultats no solament econòmiques sinó relacionals i emocionals, s’ha vist convenient desenvolupar diferents programes d’atenció a les diferents necessitats de les famílies (centres d’orientació familiar, ajudes a la maternitat, recolzament de les dones en dificultats, atenció a la infància marginada, cura i protecció de les persones grans...).

3. Rehabilitació de la casa sacerdotal de Vic:

La Casa Sacerdotal de Vic va ser fundada l’any 1845 pel P. Pere Bach, de l’Oratori de Sant Felip Neri. Al P. Bach li feia pena veure com havien de passar la vida molts capellans que, impossibilitats per vellesa o malaltia o per trastorns de les facultats mentals, no eren atesos com era just, sense tenir un lloc fix de refugi on és procurés per les seves necessitats. Veia necessari un lloc per als capellans malalts, vells, impossibilitats o dements. Ell va ser-ne director fins a 1853.
És la primera Casa Sacerdotal d’aquest tipus que ha funcionat a Espanya i va acollir persones com sant Antoni M. Claret, Jaume Balmes, Sant Francesc Coll, Jaume Soler (bisbe de Terol), Francesc Aguilar (bisbe de Sogorb), etc.
L’objecte i finalitat de la Casa Sacerdotal és, des dels seus inicis, l’exercici de la pietat i la caritat cristianes en forma de prestació d’habitatge i assistència corporal i espiritual a preveres del del bisbat de Vic, especialment els jubilats. Actualment la casa continua el seu servei i ofereix trenta places.

Necessitats:

-Per raó de la demanda creixent, el menjador, les cuines i resta de zones de servei han quedat petites i desfasades. Es fa necessària una intervenció profunda en aquest espai. Pressupost: 77.000 euros.
-La teulada de l’edifici també requereix una intervenció global. Pressupost: 89.000 euros.
-No existeix actualment cap habitació adaptada per a persones amb mobilitat reduïda. Moltes habitacions requereixen millores per a facilitar la mobilitat dels residents d’edat avançada. Pressupost: 9.000 euros/habitació.
-La biblioteca com a espai de lectura, trobada i estudi dels preveres no resulta adient; cal l’acomodació i reforma de l’espai. Pressupost: 32.000 euros.
-La casa, estant com està sota el nivell del carrer, té seriosos problemes d’humitat, fet que obliga a intervencions puntuals de sanejament de les diferents zones de la planta baixa. Pressupost: 57.500 euros.

4. Programes d'eficiència energètica a les llars:

Tant a la comarca d’Osona com a la del Ripollès s’està treballant en la inversió d’estufes de pèlets i a millorar l’aïllament de les cases de les families necessitades. Una inversió que incialment és costosa però que ràpidament aporta un estalvi econòmic en la factura elèctrica, a més de potenciar l’ús d’energies sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.

Es tracta d’una iniciativa que ja està funcionant en algunes localitats gràcies a la col·laboració directa de les diferents institucions locals (ajuntaments), diputacions, Càritas, etc.