Digitalització de l'arxiu

Francesc de Veyán va fundar la Biblioteca Pública Episcopal.

Fins a la data, a aquesta biblioteca s’hi ha anat incorporant i afegint una gran quantitat de llibres i documents de gran importància històrica. A més, l’arxiu recull moltíssima documentació de gran qualitat i interès, des del segle IX fins al dia d’avui.

Amb motiu d’Episcopus, el bisbat de Vic vol portar a terme un procés de digitalització que persegueix diversos objectius que cal posar de manifest:

1. Preservar la documentació històrica original en el seu millor estat.
2. Democratitzar la consulta d’aquests documents perquè puguin estar a l’abast de tothom de manera endreçada i visible en format digital.
3. Tenir a l’abast de tota la ciutadania la riquesa documental de què disposa la diòcesi de Vic.
4. Millorar el servei a la població interessada en aquesta documentació amb un major accés tant a nivell de recerca com de consulta.
5. Evitar pèrdues i danys ocasionats per una sistemàtica consulta dels documents originals.
6. Endreçar tot el llegat històric existent amb un sistema modern d’arxiu.

Així el bisbat de Vic vol iniciar un procés de digitalització d’una part de l’Arxiu Episcopal, com també treballarà la digitalització dels arxius parroquials que, ara per ara, estan desemparats quant a seguretat i conservació.

La tasca a fer en aquest àmbit és ingent, ja que la quantitat de documentació és immensa. Cal comptabilitzar-hi el software, la remodelació interna de l’arxiu i la digitalització dels documents. En aquest sentit, calculant que aproximadament hi ha 30.000 volums, cada un d’ells d'aproximadament 150 folis (els volums de notaria i de la Cúria Fumada tenen moltes més pàgines però en contrapartida hi ha d’altres parroquials més prims), sumem un total de 9 milions de pàgines. Si el cost de digitalització per pàgina està a 0,20 euros la quantitat total de digitalització, a grosso modo, ascendeix a un total de 1.800.000 euros.

Es tracta d’uns càlculs molt inicials però que ajuden a contextualitzar la magnitud del projecte.