Difusió de la personalitat i l'acció

Cada un dels quatre personatges destaca per uns trets diferents que, alhora, es complementen: Cinidi ens remet als primer orígens; Oliba, a la seva gran aportació a la construcció i reforma de la seva època; Veyan i Mola, a les aportacions il·lustrades, la creació de l’Arxiu i la Biblioteca Episcopals, espai de diàleg, i Torras i Bages, a la seva aportació des d’un magisteri agut i profund, atent als esdeveniments del seu temps. Una combinació rica i diversa que permet una difusió biogràfica i d’acció des de múltiples perspectives.

Audiovisuals sobre el Bisbat i Episcopus:

S’elaborarà un audiovisual de presentació i difusió de la diòcesi de Vic i la seva història, així com també s’elaborarà un audiovisual específic d’Episcopus on hi inclourem petits fragments biogràfics de l’obra de cada un dels bisbes que sigui d’una durada curta però suficient per a explicar la seva biografia i el seu llegat com a bisbe. Se’n farà la difusió pertinent a través dels canals disponibles. Es preveu la possibilitat d’obrir aquest projecte a la col·laboració amb el món universitari per a la seva preparació i realització, com també amb Televisió de Catalunya per a realitzar documentals i/o altres formats del seu interès per a la difusió arreu de Catalunya.

Edició de llibres i altres materials divulgatius:

Edició d’un llibre de la història del bisbat de Vic des dels seus inicis fins a l’actualitat. Aquest llibre ha de ser sòlidament científic i ha de compondre’s del recull de diferents autors que tinguin un ple coneixement de cada una de les èpoques que engloba el bisbat de Vic en tota la seva història. Un recorregut religiós, però alhora històric, arquitectònic, cultural i social, per les èpoques que han transcorregut des del seu naixement. Rigorós llibre que actuï com a marc de referència d’historiadors i religiosos.

El llibre s’estructura així: Introducció, Inicis i alta edat mitjana, Segles XIII – XV, Època moderna, Segles XIX – XX, Acció caritativa, Figures destacades, Ordes religiosos, Epíleg, Bibliografia. El llibre serà editat en català, contindrà un recull d’escrits científics i alhora d’imatges i manuscrits i altres elements històrics rellevants de la diòcesi que són relíquies que fins ara mai no s’havien posat a la llum.

Documents i altres elements que actualment estan preservats a l’Arxiu Episcopal i que amb motiu d’aquest llibre seran fotografiats perquè puguin tenir difusió.

 

Llibre sobre l’Episcopologi de Vic que actualitzi les dades del de Montcada (del segle XVII). Investigació, feta pel Dr. Ramon Ordeig, de les fitxes publicades en el Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya i acompanyat de les fotografies dels retrats dels bisbes actualment exposats a la Sala de Sínodes.

Edició d’un llibre que reculli les deu peces principals d’Oliba, adaptant-ne la redacció a un llenguatge més modern.

Edició d’un llibre divulgatiu sobre la vida del bisbe Torras i Bages, recollint fragments i pensaments de la seva obra, per tal de mostrar la influència d’aquest prelat en el seu moment i en l’actualitat. Es crearà un petit grup d’historiadors amb la finalitat de complir tres objectius:
fer recerca sobre la figura de Torras i Bages; crear un cos de continguts que cristal·litzi en diferents formats (web, exposició, documents gràfics, etc.); crear un diàleg entre els diversos historiadors i amb la societat per tal de posar a l’abast de tothom els continguts d’actualitat del missatge de Torras i Bages. Se n’editaran uns quants exemplars que es vendran en llibreries.
Tots els llibres es redactaran amb la col·laboració d’historiadors i religiosos reconeguts per tal d’assegurar una representació fidedigna de la seva obra. Aquests llibres es posaran a la venda a través de les llibreries del bisbat i a les xarxes comercials a què tingui accés, a fi d’estar a disposició de tots els públics i servir de material de difusió per a altres activitats del projecte Episcopus.
Paral·lelament, es reeditaran tres cartes pastorals que va redactar Torras i Bages amb un format actualitzat.

Cada una d’elles es reeditaria a la població a la qual va ser escrita i es difondrà per diversos mitjans. Aquestes pastorals son: «Símbol de la Llum» (Manresa), «Santíssim Misteri» (Sant Joan de les Abadesses) i «Noces de Sang» (Igualada).

Fulletons biogràfics:

Per a cada una d’aquestes conferències i qualsevol dels actes que se’n derivin es confeccionaran fullets (quatre en total) que explicaran de manera resumida la vida de cada un dels bisbes i també tots els actes que es duran a terme.
Aquests fullets serviran per a tots els actes que emmarquin Episcopus i es confeccionaran de manera que, junts, dibuixin la figura d’Episcopus i assenyalin la unitat dels quatre bisbes.
Aquesta documentació estarà disponible també a la web del projecte i se’n farà difusió a través de les xarxes socials i altres canals a l’abast.
Tanmateix s’editarà material gràfic de cada un dels bisbes com roll-ups, pancartes o els sistemes que es consideren més adients en cada tipus d’accions que se’n derivin on s’hi plasmaran missatges i escenes rellevants del bisbe commemorat. Han d’actuar com a eina d’apropament a la ciutadania i de reconeixement del projecte arreu on vagi.

Maleta pedagògica per a les escoles:

Es preveu la confecció de recursos pedagògics, en forma de maleta pedagògica, que podria incloure l’audiovisual, el tríptic o el programa dels actes d’Episcopus, bases per a un concurs literari: auca, historieta, etc., i un concurs artístic: dibuix, composició, etc.
Aquesta acció es preveu desenvolupar-la amb els Centres de Recursos del Departament d’Educació de la Generalitat corresponents a les comarques de l’àmbit diocesà (Osona, Bages i Ripollès), per tal que ajudin en la preparació i l’elaboració d’aquests materials i la seva difusió als centres educatius.

Visites guiades a la Catedral:

La importància del valor històric, artístic, arquitectònic, cultural i religiós de la catedral de Vic fa necessari oferir de manera permanent una atenció turística i cultural professional al visitant. En aquest sentit, s’ha fet ja una valorització dels elements que conformen la catedral, dels seus espais i dels seus possibles itineraris, i s’ha conformat ja un discurs de visita que reuneixi tots els valors que pretenem posar en relleu, entre ells les pintures de Josep Maria Sert.
Aquesta voluntat d’explicar un discurs dins la catedral ha de poder-se traduir en una atenció personalitzada adient a cada tipologia de públic que pugui presentar-se, amb durades i circuits diferents i amb un llenguatge acurat. Així caldrà pensar en elements de suport gràfic permanent, fungibles d’acompanyament de l’entrada, materials digitals de suport a la visita individual, presència en la web de guies de consulta pre-visita, etc.
Caldrà també redefinir els circuits de visita ordinaris dins la catedral, tenint com a gran objectiu la reobertura de les sales del Tresor de la Catedral i de la Indumentària Canonical, l’estat museogràfic de les quals no permet actualment mantenir-les obertes als visitants. Aquestes visites han de desenvolupar-se per a destacar l’evolució de la catedral: des del romànic fins a l’època moderna.

Dinamització de la visita de la Seu de Manresa:

La dinamització de la visita de la Seu de Manresa, consagrada primigèniament pel bisbe Oliba, preveu el discurs global que ha de presentar l’Església a Santa Maria de la Seu; les dinàmiques ordinàries d’atenció al visitant; els materials estàtics de suport i acompanyament de la visita; els serveis d’acompanyament als grups en funció del seus diferents perfils; i la infraestructura humana i material que es necessita per a portar totes aquestes iniciatives a terme.
Aquesta dinamització està emmarcada en la celebració del 500 aniversari de l’estada de sant Ignasi de Loiola a la ciutat, aniversari que és la clau dels quatre eixos vertebradors de l’aposta que fa la ciutat. Tot plegat hauria d’estar a l’alçada del renom internacional que ha adquirit la Seu, i amb la mirada posada en la dimensió que pot prendre la ciutat a nivell cultural i turístic amb la fita del 2022.

Apropament a la societat organitzada:

A les entitats religioses de la diòcesi, catequesis, centres educatius, entitats i associacions i a tota la societat organitzada se’ls explicarà el projecte perquè des dels diferents vessants (religiós, cultural, esportiu, etc.) es pugui treballar algun dels quatre bisbes.
Treballar-ho amb les escoles perquè ho incloguin com a projecte dins l’assignatura de religió, amb entitats excursionistes perquè facin una ruta a peu familiar que visiti algun indret rellevant d’un dels bisbes, amb escoles de música perquè en facin una cançó, amb escoltes d’art per a confeccionar un concurs d’escultures en base a la temàtica Episcopus, etc.
L’objectiu és popularitzar la vida i obra dels personatges commemorats a través de la utilització dels canals habituals de cada un dels diferents sectors.

Vídeos:

De la mateixa manera, es podria fer amb vídeos que podríem difondre a través de la nostra web i de les xarxes socials, com un canal de YouTube o una pàgina de Facebook, via Twitter, etc. En aquests vídeos podrien sortir-hi tant personatges emblemàtics de l’Església contemporània com personatges de rellevància científica o social parlant dels bisbes i explicant parts de la seva història.